order cipro xr online best website to buy viagra uk uk viagra online review propecia buy in india nizoral pills buy
divendres, 21 de setembre de 2018
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Pacte CiU-PSC per al 2014 a Mataró

Signatura del document | Foto: CiU Mataró

Signatura del document | Foto: CiU Mataró

Els grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), encapçalats per l’alcalde de Mataró, Joan Mora (CiU), i el president del Grup Municipal Socialista, Joan Antoni Baron, han signat un document amb els compromisos que permetran l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any que ve. Segons informen les dues forces majoritàries a la ciutat, l’acord té la voluntat de garantir la viabilitat econòmica de l’Ajuntament.

El document determina com a principals prioritats d’aquestes ordenances fiscals per al 2014 la lluita per la generació d’ocupació i contra l’exclusió social, el foment de l’emprenedoria, el manteniment dels serveis municipals, en sentit ampli, i el no increment de la pressió fiscal de la ciutat, davant “la greu situació de crisi socioeconòmica que afecta al nostre entorn”.

Punts de l’acord

Primer.- La lluita per la generació d’ocupació i contra l’exclusió social, el foment de l’emprenedoria, el manteniment dels serveis municipals, en sentit ampli, el manteniment dels ajuts a les famílies més necessitades i el no increment de la pressió fiscal, treballat entre ambdós grups i ja incorporat pel govern municipal en l’aprovació inicial, esdevenen les principals prioritats de les Ordenances Fiscals per l’any 2014.

Segon.- És en aquest marc de prioritats que es situa aquest acord entre els grups municipals de CiU i del PSC i que té com a objectiu fonamental possibilitar l’aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos i taxes que regiran a la ciutat de Mataró durant l’exercici 2014, amb l’objectiu de garantir la viabilitat econòmica de l’Ajuntament de Mataró i de les seves empreses pel proper any.

Tercer.- Que en data 30 d’octubre de 2013, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord d’aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals reguladores dels impostos i taxes que seran d’aplicació durant l’exercici 2014. L’esmentat acord ha estat objecte d’informació pública i resta pendent l’aprovació definitiva.

Quart.- Que durant el termini d’exposició pública, fruit de les converses entre ambdós grups municipals, es creu convenient incorporar un seguit de criteris importants de cara a l’elaboració de les Ordenances Fiscals d’aplicació l’any 2014. Grup Municipal CiU | Ajuntament de Mataró Grup Municipal Socialista | Ajuntament de Mataró Cinquè.- Fruit de les converses entre ambdós grups municipals, que s’han concretat en la celebració de reunions i estudi de les propostes formulades, en quant a la seva viabilitat i ajust pressupostari, i existint una coincidència de voluntats per tal d’arribar a un acord que garanteixi la incorporació dels criteris d’ambdós grups en les Ordenances Fiscals i possibilitar que comptin amb una majoria suficient que permeti el suport per la seva aprovació al Ple Municipal dels dos grups municipals sotasignats, que es concreten en els següents termes:

-Respecte el text de les Ordenances Fiscals aprovades provisionalment es duran a terme les següents modificacions:
– S’incrementaran les bonificacions per l’ús de la deixalleria municipal, de conformitat amb el següent detall:

. Es bonificarà el pagament de la taxa de la brossa domiciliària a aquelles persones que utilitzin la deixalleria municipal: – De 4 a 6 usos =>Bonificació del 10% – De 7 a 12 usos =>Bonificació del 15% – Més de 12 usos =>Bonificació del 20%. Pel que fa a l’ús de la deixalleria per activitats econòmiques, s’incrementa fins al doble la quantitat a poder aportar sense cost per part de l’usuari.

– S’incrementa la bonificació fins al 75% en la taxa de llicències d’obertura d’activitats per part de persones en situació d’atur i que siguin menors de 30
anys.

– Es crea una bossa de subvencions destinades a mitigar la quota de l’Impost sobre Béns Immobles, per als propietaris dels habitatges que es cedeixin a la borsa de lloguers per a poder fer lloguers socials a col·lectius amb especials dificultats.

– Mantenir el preu del bitllet senzill del Mataró Bus.

Sisè.- El compromís polític subscrit en el present document, que garanteix la incorporació dels criteris d’ambdós grups en les Ordenances Fiscals, i possibilita que aquest instrument compti amb una majoria suficient que permeti la seva aprovació per part del Ple municipal, no s’esgota únicament amb l’aprovació de les OOFF, sinó que existeix una voluntat comuna de vetllar pel compliment dels acords. Per la qual cosa es constitueix una comissió de seguiment, integrada per dos representants de cada un dels grups municipals, amb l’objectiu de fer un seguiment periòdic acurat del grau de compliment de les accions previstes i per la definició conjunta, si s’escau, de modificacions que siguin necessàries per adequar les propostes a la conjuntura econòmica i a les necessitats pressupostàries i en el ben entès del caràcter Grup Municipal CiU | Ajuntament de Mataró Grup Municipal Socialista | Ajuntament de Mataró preferencial que tindrien els acords actuals i els possibles de futur entre les dues forces majoritàries que signen aquest document.

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris
produït per