divendres, 07 de de febrer de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Publiquem l’acord que ha evitat l’ERO

Hospital de Calella | Foto: Diari Maresme

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) de l’Hospital de Calella i ABS Calella-Malgrat-Palafolls ha fet públic aquest dijous els resultats de les negociacions que han evitat l’aplicació de l’Expedient de Regulació d’Ocupació a la Corporació de de Salut del Maresme i la Selva (CSMS).

També, segons informa el mateix sindicat, gairebé la totalitat dels treballadors van escollir ahir a través de referèndum acceptar la signatura de l’acord, que “els segueix afectant molt negativament en la seva economia diària, però és una càrrega repartida entre tots els professionals”, han puntualitzat.

CCOO ha manifestat també que si la proposta d’ERO hagués estat aprovada pel Departament de Treball, les conseqüències d’aquest sobre les famílies afectades “haurien estat nefastes” i, en aquest sentit, el sindicat considera que “els treballadors han actuat amb seny i companyerisme”.

L’acord

Avaluació de tots els casos de possible jubilació anticipada amb l’acord del treballador i vetllant que no es lesionin els seus drets.

Excedències

Avaluar i facilitar les sol·licituds d’excedència sense sou, per motius personals, amb reserva de lloc de treball i sense la pèrdua de cap dret del treballador amb un temps mínim d’un mes i màxim de dos anys.

Retribució per assoliment d’objectius

En referència als anys 2011 i 2012

· Compromís que a la data de pagament de les DPO del 2011 s’abonarà el diferencial de DPO del 2011 dels Titulats superiors d’atenció primària en referència a les dels altres Titulats superiors de la Corporació.
· Compromís de destinar tot el resultat econòmic positiu que es pogués produir durant l’any 2011 al pagament de l’assoliment d’objectius.
· Compromís d’estimar un % mínim de l’assoliment dels objectius del 2011 a l’octubre a aprovar pel plenari de la taula negociadora.
· Compromís de revalorar a l’alça el % establert en el punt anterior d’acord amb les estimacions dels resultats econòmics de final del 2011. Aquesta revisió es realitzarà pel plenari de la taula negociadora a finals de gener 2012.
· Compromís de l’empresa de no penalitzar les baixes mèdiques que han requerit hospitalització, o ha estat derivada d’una intervenció quirúrgica per UCSI, pel que fa a les DPO. Aquest punt es mantindrà més enllà de la vigència d’aquest acord de forma indefinida.
· Si ambdues parts troben mesures alternatives que facin arribar a l’equilibri econòmic. La Direcció de la CSMS està disposada a acceptar com a mínim un 50% com a topall garantit de DPO per al 2012, tenint en compte les mesures de restricció que s’apliquin a principis de l’any 2012,
En referència al retorn de les quantitats no satisfetes d’acord amb el grau d’assoliment:
Com a més tard durant l’any 2013 i d’acord amb l’evolució econòmica d’aquest període es reunirà el plenari de la taula negociadora per tal d’establir el retorn de les quantitats no satisfetes durant els anys 2011 i 2012 valorant les següents condicions i tenint en compte:
· La provisió d’amortitzacions s’hagi pogut fixar en els nivells que figuren en el pressupost de l’any 2011.
· Es pugui realitzar una cobertura adient per a suplències.
· Les partides de despeses de compres, serveis i dotacions a provisions mantinguin els percentatges assolits comptablement al 2010 en condicions d’homogeneïtat 1.

Per l’any 2012

Es mantindran les mesures proposades pel 2011, si bé, la seva proporció o grau d’afectació seran negociades en el sí de la comissió de seguiment, a excepció de les DPO en els termes establerts al present acord.

Si ambdues parts troben mesures alternatives que facin arribar a l’equilibri (formació, premi de 25 anys, i altres) sempre d’acord amb la quantificació econòmica dels beneficis que generin, es podran substituir mesures de les aplicades l’any 2011.

Compromisos de retirada de l’ERO

En el cas de que aquesta proposta sigui acceptada i signada per part de la comissió negociadora un cop realitzades les consultes entre els treballadors que creguin adequades, la direcció es compromet a:

1. Retirar l’expedient de regulació d’ocupació.
2. No presentar un nou Expedient de Regulació d’Ocupació, ni cap acomiadament per causes objectives ja sigui econòmiques o productives, durant la vigència de l’acord a menys que es produeixi una situació en l’entorn general del sector similar al que ha provocat aquesta situació. En aquest cas s’informaria de la situació a la taula negociadora i a tots i cada un dels comitès d’empresa.
3. Constitució de la comissió de seguiment, abans de la primera reunió prevista en aquest document, fixant-ne les funcions, la seva composició i el calendari de reunions.
4. Per a la resolució dels conflictes que es poguessin derivar de l’aplicació o interpretació de l’ acord les parts es sotmeten als procediments de conciliació, mediació i arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya.
5. Creació d’una borsa de treball de treballadors de la Corporació als quals no se’ls ha renovat el contracte, per tal de que puguin tenir preferència en la cobertura de nous llocs de treball, d’acord amb els sistemes de selecció habituals.
6. La Direcció es compromet a presentar un cens de personal a data de la signatura de l’acord amb la categoria, centre , jornada laboral i lloc de treball.
7. L’acord té una vigència pels anys 2011 i 2012, tornant a les condicions anteriors a la signatura d’aquest, a data 1 de gener de 2013. Pel que fa a les DPO a 1 de gener de 2013 les condicions que les regulen seran les establertes al Conveni d’aplicació.
8. L’acord es pren a l’empara d’allò establert en l’article 82.3 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, en el nou redactat donat per la Llei 35/2010 de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (B.O.E. núm. 227 de 18/09/2010).

2 comentaris per a “Publiquem l’acord que ha evitat l’ERO”

  1. […] diners als treballadors el març del 2013. Comitè i Corporació van acordar aquesta solució, entre d’altres, en una reunió maratoniana que va durar tot el […]

  2. […] (ERO), que tenia previst aplicar a partir del proper mes de setembre, fruit d’un principi d’acord que ha assolit amb els sindicats i que ha estat clarament avalat en referèndum per la majoria de […]

Deixa un comentari

» Normes d'ús dels comentaris