dilluns, 02 de de març de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Avís legal

Lectors
Diari Maresme no es fa responsable de les opinions ni comentaris que els lectors expressin, tant a les notícies, com als classificats, o a les cartes al director. Diari Maresme es reserva el dret de suprimir, parcial o totalment, tots aquells escrits que vagin contra la dignitat i/o moralitat de les persones.

Col·laboradors
Diari Maresme no es fa responsable de les opinions dels col·laboradors que les expressaran, en tot moment, de manera individual i en cap cas representant l’opinió del Diari. L’opinió del Diari Maresme només es reflexa a l’editorial.

Drets d’autor
Diari Maresme està sota Llicència Creative Commons. Per tant, sou lliures de copiar, distribuir i comunicar públicament tots els nostres continguts, SEMPRE que es faci referència a la font de la informació (diarimaresme.com) i a l’autor si n’hi ha.

Dades personals
Diari Maresme es compromet a tractar les dades personals, que els lectors i/o clients facilitin al registrar-se com a usuaris, amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades personals, de manera ètica i, només, per a la finalitat per la qual el lector i/o client els hi ha donat.

Diari Maresme
Diarimaresme.com és una marca registrada de Lladó Comunicació, SCP