dilluns, 02 de de març de 2020
Diari Maresme | Independent i Comarcal

Normes d’ús dels comentaris

  1. Diari Maresme no es fa responsable de les opinions ni comentaris que els lectors expressin, tant a les notícies, com als classificats, o a les cartes al director.
  2. Diari Maresme es reserva el dret de suprimir, parcial o totalment, tots aquells escrits que vagin contra la dignitat i/o moralitat de les persones.
  3. Si vols denunciar un comentari inapropiat, pots escriure a comentaris@diarimaresme.com. Cal que ens indiquis exactament quin comentari vols que suprimim i els motius de la teva proposta.
  4. Si vols expressar la teva opinió, pots escriure a cartesaldirector@diarimaresme.com. Cal que ens indiquis el teu nom i cognoms, població i número de DNI.
  5. Si vols que la teva foto – o una imatge que t’identifiqui – aparegui cada vegada que fas un comentari, només has de registrar-te a http://en.gravatar.com